بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3961
تعداد بازديد از سايت: 45058934
تعداد بازديد زيرپورتال: 737760
اين زيرپورتال امروز: 317
در امروز: 24925
اين صفحه امروز: 2
معرفی اداره کل
اداره كل دامپزشكي استان قزوين
تشكيلات دامپزشكي استان قزوين فعاليت خود را از سال 1339 آغاز نموده است
متعاقب تشكيل استان قزوين در سال 1376 ، تشكيلات دامپزشكي استان نيز از سطح شبكه دامپزشكي منطقه قزوين به اداره كل دامپزشكي ارتقاء يافت .
اداره كل دامپزشكي استان قزوين در حال حاضر داراي يك ساختمان مركزي در شهر قزوين بوده و 5 شبكه دامپزشكي در شهرستانهاي قزوين ، تاكستان ، بوئين زهرا ، آبيك و البرز تحت نظر آن فعاليت مي نمايند.
شبكه دامپزشكي قزوين داراي سه اداره در بخش هاي الموت شرقي (معلم كلايه ) الموت غربي (رازميان) و طارم سفلي بوده و شبكه دامپزشكي بوئين زهرا نيز داراي بخشهاي آوج و آبگرم مي باشد .
يك خانه بهداشت واقع در روستاي نيكويه نيز تحت نظارت شبكه دامپزشكي تاكستان وجود دارد .
اداره كل دامپزشكي استان قزوين داري 36 پست سازماني (با احتساب پست هاي سازماني شبكه هاي تابعه بوده) كه قريب به 30 % بلاتصدي مي باشد .
اهم وظايف :
*تأمين سلامت و بهداشت دام از طريف اجراي برنامه هاي پيشگيري و مبارزه بر عليه بيماريهاي دامي براساس سياستهاي ابلاغي سازمان دامپزشكي كشور.
*انجام اقدامات لازم در جهت پيشگيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيك به داخل استان از جمله تأسيس پستهاي ثابت و موقت قرنطينه و كنترل بهداشتي ورود و خروج دام زنده و فرآورده هاي دامي و صدور گواهي و مجوزهاي بهداشتي با رعايت ضوابط مربوط.
*اجراي برنامه پيشگيري و كنترل برضد بيماريهاي واگير غير بومي دامي شايع در استانها ي همجوار بمنظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غير بومي به داخل استان در چارچوب سياستهاي سازمان – بررسي بيماريهاي دام . شناسائي مناطق آلوده و كانونها و راه سرايت و طرز انتقال بيماريها و تهيه گزارشهاي لازم
*پيش بيني و تأمين وسائل ، لوازم و تجهيزات فردي مورد نياز در سطح استان بمنظور اجراي برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماريها .
*كنترل و بازرسي دام و طيور قبل و بعد از كشتار در كشتارگاهها .
*كنترل بهداشتي اماكن دامي ، صنايع وابسته به دام و كشتارگاهها ، مراتع ، آبشخورها براساس مفاد آئين نامه ها و بخشنامه هاي سازمان .
*بازرسي و چگونگي كنترل و نظارت بهداشتي بر مراكز تهيه و عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دام و همچنين مراكز توزيع و عرضه فرآورده هاي دامي در چارچوب آئين نامه ها و بخشنامه هاي سازمان.
*انجام اقدامات لازم در زمينه صدور پروانه و مجوزهاي بهداشتي تأسيس ، بهره برداري و تمديد دامداريها ، مرغداريها ، كشتارگاهها ، سردخانه ها ، كارخانجات خوراك دام و طيور ، ميادين دام ، جوجه كشي ، استخرهاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو ، زنبورداري و نوغانداري ، مراكز و كارگاههاي تهيه و عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
*كنترل گواهي ها و صدورمجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي .
*اجراي برنامه هاي كنترل بهداشتي ، نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي در داخل استان از طريق ايجاد پستهاي ثابت و موقت قرنطينه .
*تجهيز و تكميل پستهاي قرنطينه در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعملهاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح استان .
*انجام اقدامات قرنطينه اي و كنترلي در كانون بيماريهاي ناشناخته در اسرع وقت و تهيه گزارش فوري به دفاتر ذيربط در سازمان دامپزشكي .
*نظارت بر حسن اداره و نحوه فعاليت درمانگاهها و آزمايشگاههاي بخش خصوصي در سطح استان و تهيه گزارشهاي لازم به دفتر دارو ، درمان و آزمايشگاهها .
*انجام اقدامات لازم در زمينه كنترل توزيع مواد بيولوژيكي و داروئي در سطح استان و نظارت بر حسن جريان فعاليت داروخانه هاي مجاز دامپزشكي و جلوگيري از فعاليت غير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي.
*تشخيص و درمان بيماريهاي دامي و هماهنگي لازم براي پيشگيري از آنها .
*انجام اقدامات لازم در زمينه ايجاد و تجهيز درمانگاهها ، آزمايشگاهها و پستهاي دامپزشكي با توجه به احتياجات مناطق تابعه استان .
*همكاري با دفاتر ذيربط در سازمان دامپزشكي در زمينه بررسيهاي همه جانبه بر روي داروها و مواد بيولوژيك و واكسنهاي مورد مصرف در سطح استان.
*پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي جهت كاركنان شاغل و برگزاري آن پس از تصويب و اقدامات آموزشي و ترويجي براي دامداران به منظور كمك در امر كنترل و مبارزه با بيماريهاي دامي .
*انجام اقدامات لازم در خصوص تعقيب قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به علت عدم رعايت مقررات قرنطينه اي و همچنين فراهم نمودن موجبات سرايت بيماري از محلي به محل ديگر در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي .
*اجراي آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي با رعايت مقررات مربوط .
*اجراي آئين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و استخدامي با رعايت مقررات مربوط و در چارچوب اختيارات تفويضي.
اهداف و وظایف
مجموعه هدف و وظايف اداره كل دامپزشكي استان قزوين
مجموعه هدف و وظايف اداره كل دامپزشكي استان قزوين
هدف و وظايف اساسي اداره كل دامپزشكي
هدف:
تامين بهداشت دام و فرآورده هاي دامي استان و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي.
وظايف اساسى :
- بررسي بيماريهاي دامي، شناسائي مناطق آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.
- تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همه گير و قرنطينه اي دام.
- همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام.
- تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي استاني و داخل استان به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي، هم چنين كنترل بهداشتي ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي كه به خارج از استان صادر مي شود.
- نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام و همچنين نظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
- نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فرآورده هاي خام دامي.
- اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واكسن سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
- مشاركت در كنفرانسهاي داخلي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانس ها و هم چنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي و دامپزشكي.
- تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
- صدور پروانه اشتغال براي موسسات و واحدهاي تهيه كننده مواد مورد مصرف دامپزشكي.
- صدور پروانه تاسيس بيمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و آزمايشگاهها ي دامپزشكي و نظارت بر فعاليت آنها.
- صدور پروانه اشتغال به كار مايه كوبي و درمان دام جهت افراد ذيصلاح.
- تهيه وسايل و لوازم فني ، داروها، واكسن، سرم، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني كننده مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي از مراجع مجاز و عرضه آن به مصرف كنندگان به قيمت تمام شده يا به صورت بلاعوض.
- بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآورده هاي خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع.
شرح وظایف
شرح وظايف ادارات داخلي
- وظائف واحدهاى تحت نظر مدير كل
1 – 1 : حوزه رياست و روابط عمومى
- اقدام در جهت انعكاس ارزشها، ويژگيها، ديدگاه ها، سياستها و برنامه هاي اداره كل دامپزشكي استان قزوين.
- انجام هماهنگي هاي لازم و شركت در مجامع، ستادها و جلسات در داخل و خارج اداره كل در چارچوب وظائف محوله.
- تنظيم و اجراي برنامه هاي خبري ، تبليغاتي و انتشاراتي اداره كل.
- برنامه ريزي و انجام تبليغات اداره كل با همكاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظايف محوله.
- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم، مسئولين نهادها و كاركنان با مسئولين اداره كل.
- تهيه و تدوين اخبار، بيانيه ها، اطلاعيه ها، آگهي ها و پيام هاي اداره كل و اقدام در جهت نشر و انعكاس در رسانه هاي گروهي.
- بررسي مطالب مطروحه و مندرج در رسانه هاي گروهي و مجامع عمومي در رابطه با اداره كل و اقدام به پاسخگوئي به آنها از طريق بخش مربوطه روابط عمومي اداره كل.
- اقدام در جهت انعكاس فعاليتها، برنامه ها، طرحها و عملكرد اداره كل به جامعه.
- برنامه ريزي و اجراي امور پس از هماهنگي با مسئولين كنفرانس و سمينارها، مصاحبه ها، بازديدها و تشكيل نمايشگاهها با همكاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظائف محوله.
- اقدام در جهت جمع آوري، طبقه بندي و آرشيو اطلاعات اخبار و مطبوعات.
برنامه ريزي و هماهنگي در اجراي برنامه هاي آموزش عقيدتي كاركنان در سطح اداره كل.
- اتخاذ تدابير لازم در خصوص انجام خدمات دفتري مدير كل، شامل تنظيم برنامه ها، جلسات، ملاقاتها و مسافرتهاي داخلي و خارجي اداره كل.
- انجام خدمات اداري در زمينه ثبت و ظبط و بايگاني نامه هاي عادي و محرمانه حوزه مدير كل.
- اقدام در جهت ارسال مصوبات، دستورات صادره از سوي مدير كل، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداره كل به واحدهاي تحت نظر.
- دريافت شكايات افراد حقيقي و حقوقي از اداره كل و شبكه هاي دامپزشكي تابعه و پيگيري تا اخذ نتيجه نهائي.
- انجام بررسي و حسابرسي هاي نوبه اي و غيرنوبه اي كليه واحدهاي تابعه اداره كل جهت نظارت بر حسن جريان امور و نحوه اجراي صحيح قوانين و مقررات.
- نظارت بر حسن جريان امور از طريق بازرسي هاي مستمر و فوق العاده و تهيه گزارش هاي لازم جهت اطلاع مسئولين اداره كل.
- بررسي دلايل مشكلات، كاستيها و نارسائيهاي موجود و ارائه پيشنهادات مناسب جهت رفع آنها.
- همكاري با سازمانهاي ذيربط در خارج از اداره كل از جمله اداره كل بازرسي سازمان دامپزشكي.
 -هماهنگي در جهت آمدن مسئولين و ارباب رجوع. همكاري و هماهنگي كارها و دستورات از طرف مديركل و اجراي جلسات سازمان و پذيرائي از ميهمانان و … و كارهائي كه در حيطة كاري و وظايف حوزه دفتر رياست را بر عهده دارد.
 2 – 1 : دفتر طرح و برنامه
  -تهيّه و تنظيم بودجه جاري (حقوق و مزايا و …) و عمراني (اجراي طرحها) مورد نياز ادارة كل با توجّه به ضوابط ابلاغي و اقدام در به تصويبرساندن آن در مراجع زيربط. و درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوّب در قانون بودجه از خزانه داري كلّ.
- انجام بررسيهاي لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت بهداشت دام .
- ايجاد هماهنگي از نظر بودجه و ساير امكانات لازم براي اجراي برنامه هاي مورد نظر در راستاي برنامه ها و سياستهاي كلان دولت با توجه به اهداف كلي سازمان دامپزشكي كشور.
- جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع ذيربط، جهت استفاده در تدوين برنامه هاي بهداشت دام.
- بررسي اعتبارات پيشنهادي واحدها و تلفيق و هماهنگ ساختن آن با خط مشي و اهداف كلي سازمان دامپزشكي كشور.
- تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي اداره كل با همكاري واحدهاي ذيربط و اقدام در به تصويب رسانيدن آن در مراجع ذيربط.
- دفاع از بودجه و برنامه هاي پيشنهادي اداره كل براي مقاطع بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در مراجع ذيربط با همكاري دفتر برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد سازمان.
- بررسي عملكرد فيزيكي در مقايسه با عملكرد مالي طرحها و پروژه ها.
- ارزشيابي عملكرد پروژه ها و طرحهاي بهداشت دام با توجه به موافقتنامه هاي مبادله شده در سطح استان.
- مشخص نمودن نقاط قوت و نقاط ضعف برنامه ها.
- ارائه پيشنهادات و راه حلهاي اصلاحي با توجه به نتايج ارزشيابي از عملكرد واحدهاي تابعه در سطح استان.
- جمع آوري آمار و اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها به طور مستمر، به منظور بكارگيري و استفاده به موقع در امر برنامه ريزي جهت نيل به اهداف اداره كل.
- پيگيري اعتبارات مورد نياز اجراي طرحها و پروژه ها از منابع عمومي و تسهيلات بانكي.
- تهيه و ندوين گزارش فعاليتها و عملكرد اداره كل دامپزشكي استان در مقاطع مختلف.
- همكاري و مشاركت با مراجع آمارگيري و سرشماري جمعيت دامي و فرآورده هاي دامي.
2- وظايف واحدهاى تحت نظر معاونت فني اداره كل دامپزشكي
1 – 2 :اداره مبارزه با بيماريهاي دامى
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي پيشگيري و مبارزه بر عليه بيماريهاي باكتريائي، ويروسي و انگلي و قارچي دامها و همچنين بيماريهاي مشترك بين انسان و دام .
- تهيه و تنظيم و پيش بيني برنامه هاي ساليانه شامل مايه كوبي دامها با توجه به بيماريهاي دامي شايع در مناطق مختلف استان، آزمايشات مختلف براي مبارزه با بيماريهاي مشترك و انجام اقدامات بر عليه بيماريهاي انگلي و قارچي.
- نظارت مستمر بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه و پيشگيري بر عليه بيماريهاي واگير دامي، بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و بيماريهاي انگلي و قارچي.
- جمع آوري اطلاعات، آمار و نتايج حاصل از عمليات مبارزه با بيماريهاي باكتريائي و ويروسي دام، بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و بيماريهاي انگلي و قارچي، تجزيه و تحليل آنها و انتخاب بهترين و موثرترين روش براي كنترل و ريشه كني اين بيماريها.
- تنظيم برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غيربومي به داخل استان با همكاري مسئول قرنطينه .
- تهيه و تنظيم برنامه پيشگيري و كنترل بر ضد بيماريهاي غيربومي دامي شايع در استانهاي همجوار، در مناطق مرزي استاني و در صورت لزوم ساير مناطق كشور با همكاري مسئول قرنطينه .
- همكاري با اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص مبارزه با بيماريهاي مشترك بين انسان و دام.
- دريافت گزارشات عملكرد برنامه هاي پيش بيني شده از شبكه هاي دامپزشكي و تجزيه و تحليل آنها.
- تعيين ميزان شيوع و بروز انواع بيماريهاي دامي در مناطق مختلف استان با همكاري دفتر بررسي، آموزش و مراقبت بيماريهاي دامي به منظور اصلاح برنامه هاي در دست اجراء.
- انجام اقدامات لازم در خصوص ميزان تاثير واكسن و مواد بيولوژيك و سموم و داروهاي ضد انگلي با هماهنگي دفاتر ذيربط و تهيه گزارشهاي لازم در اين زمينه.
- پيش بيني وسايل، تجهيزات، واكسن، و مواد بيولوژيك و داروهاي ضد انگلي در سطح استان و ارائه به مسئولين ذيربط و پيگيري و نظارت بر توزيع آنها.
2 – 2 اداره مبارزه با بيماريهاى طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي ميكروبي، ويروسي و انگلي و قارچي طيور ، زنبور عسل و كرم ابريشم .
_ نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه و مايه كوبي عليه بيماريهاي واگير طيور و هم چنين بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم، تجزيه تحليل آنها و انتخاب بهترين و موثرترين طريقه براي كنترل ريشه كني آنها.
- تنظيم برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غيربومي به داخل استان با همكاري مسئول قرنطينه .
- همكاري و نظارت بر عمليات پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير طيور هم چنين بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم كه توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد.
- پيش بيني وسايل، تجهيزات، مواد بيولوژيك، واكسنها و مواد داروئي و اعلام آن به مسئولين ذيربط در سازمان دامپزشكي كشور و پيگيري و نظارت بر توزيع آنها.
- دريافت گزارشات عملكرد برنامه هاي پيش بيني شده از شبكه هاي دامپزشكي و تجزيه و تحليل آنها.
- همكاري با سازمانهاي ذيربط به منظور تهيه مناسب ترين واكسنها با توجه به نوع نژاد و شرايط محيطي طيور و انجام اقدامات لازم براي مقابله با واكنشهاي اتفاقي پس از تزريق واكسنها.
- كسب آخرين اطلاعات علمي و فني از منابع داخلي و خارجي در مورد ريشه كني بيماريهاي واگير طيور، همچنين بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم با همكاري  سازمان دامپزشكي كشور.
- انجام اقدامات لازم در خصوص ميزان تاثير واكسن، دارو، مواد بيولوژيك و سموم با هماهنگي دفاتر ذيربط و تهيه گزارشهاي لازم در اين زمينه.
3 – 2 : دفتر نظارت بهداشت عمومى
- اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي لازم در خصوص چگونگي كنترل بهداشتي اماكن دامي و صنايع وابسته به دام و كشتارگاهها، مراتع و آبشخورها.
- اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي لازم در خصوص بازرسي و چگونگي كنترل و نظارت بهداشتي بر مراكز تهيه و عملآوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دام و هم چنين مراكز توزيع و عرضه فراورده هاي دامي.
- تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم جهت كنترل و بازرسي كشتار دام و طيور.
- نظارت بر اجراي برنامه هاي كنترل و نظارت بهداشتي اماكن دامي، صنايع وابسته دام، مراكز تهيه، عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي همچنين مراكز توزيع و عرضه فرآورده هاي دامي.
- اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوط به چگونگي كنترل كيفي و بهداشتي گوشت و ساير فرآورده هاي دامي در مراكز توليد، تهيه ، نگهداري، توزيع و عرضه.
- انجام اقدامات لازم بمنظور صدور پروانه و مجوزهاي بهداشتي تاسيس، بهره برداري از مراكز و تاسيسات دامي و فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي.               
- همكاري با مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك جهت تهيه و اجراي دستورالعملهاي لازم در مورد يكنواخت كردن نمونه برداري و انجام آزمايشات مختلف و تعبير و تفسير نتايج آنها.
- انجام بررسيهاي لازم در خصوص بهبود و اصلاح وضعيت تاسيساتي و تجهيزاتي مراكز عرضه فرآورده هاي دامي، اماكن دامي و صننايع وابسته به آن، همچنين مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي از نظر بهداشتي.
- انجام بررسيهاي لازم در زمينه بقاياي آنتي بيوتيكي و مواد شيميايي و هورمونها در شير و گوشت و ساير فرآورده هاي دامي.
- همكاري با مديريت قرنطينه در خصوص صدور گواهي بهداشت براي صادرات، فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي.
- تهيه و تنظيم برنامه كنترل امور مربوط به تبديل لاشه ها و اندامهاي ضبطي و نيز تبديل ضايعات دامي (خون، محصولات فرعي ....) بمنظور استفاده جهت خوراك دام و كود .... با رعايت اصول بهداشتي.
- ارائه پيشنهادات لازم و دادن الگوهاي بهداشتي براي ايجاد دامداريها، كشتارگاهها، مراكز تهيه و عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي و كليه صنايع وابسته به دام.
 3 – 1 : مديريت قرنطينه
- انجام كليه اقدامات لازم جهت پيش گيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيك به داخل استان به منظور حفظ سرمايه هاي دامي و نهايتا حفظ بهداشت عمومي استان.
- بررسي نقاط مرزي استان راهها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه بين استاني و داخلي جهت كنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي.
- اجراي دستورالعملها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي با توجه به توصيه هاي بهداشتي سازمان دامپزشكي و منابع جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي.
- كسب آخرين اطلاعات علمي از مراكز و مجامع بين المللي و بكارگيري آنها در جهت واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي از استان.
- صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت دام زنده و فرآورده هاي خام دامي پس از اقدامات قرنطينه اي و كنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط.
- تجهيز و تكميل پستهاي قرنطينه و پيگيريهاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعملهاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح استان.
- مراقبت در اجراي برنامه هاي كنترل بهداشتي، نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي در داخل استان از طريق ايجاد پستهاي قرنطينه ثابت و موقت، طبق برنامه هاي مصوب سازمان دامپزشكي كشور.
- همكاري با سازمانهايي كه در امر ترخيص دام و فرآورده هاي دامي مشاركت دارند.
- شركت در جلسات و سمينارهاي داخلي در زمينه بيماريهاي مختلف و نحوه كنترل و پيشگيري از آنها در سطح استان و كشور و اتخاذ تصميمات لازم.
4-2 اداره آموزش ، ترويج و مراقبت بيماريهاي دامي
- برقراري سيستم مراقبت و نظارت بر بيماريهاي دام در استان.
- شناسائي و بررسي كانون بيماريهاي بومي و تعيين جغرافياي پراكندگي اين بيماريها در سطح استان.
- بررسي اپيدميولوژيكي بيماريهاي بومي دامي و كانونها و منابع آلوده و تشخيص و تفكيك عوامل بيماريزا در كانونها.
- بررسي ميزان بروز، شيوع و تلفات اقتصادي ناشي از بيماريهاي دامي سطح استان و چگونگي انتقال بيماريها.
- بررسي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام با همكاري سازمانهاي بهداشتي ذيربط.
- بررسي وضعيت چراگاهها، آبشخورها، محل نگهداري، مراكز تجمع، ميادين دام، كشتارگاهها و ساير تاْسيسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري.
- بررسي راههاي انتشار و انتقال بيماريهاو مشخص نمدن عوامل ذيمدخل در اكولوژي هاي مختلف استاني.
- انجام بررسي به منظور تعيين وضعيت بيماريهاي غير بومي در سطح استان.
بررسي بيماريهاي ناشي از تخمير و فساد مواد غذائي و مطالعه سمومي كه موجب مسموميت دامها مي گردند.
-   ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسنها و داروها به منظور انتخاب بهترين و موثرترين طريقه پيشگيري، كنترل ، مبارزه و ريشه كني بيماريها با همكاري (دفتر مبارزه با بيماريهاي طيور، آبزيان و زنبور عسل) و (دفتر مبارزه با بيماريهاي دامي).
-         - كسب آخرين اطلاعات علمي و فني از منابع داخلي و خارجي در مورد بيماريهاي دامي.
-         برقراري سيستم اطلاع رساني بيماريهاي دامي در سطح استان.
-         تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات مربوط به بيماريهاي دام و كشف تغييرات در وضعيت سلامت دامها.
-         تعيين و تشخيص نيازهاي آموزشي استان در زمينه دامپزشكي و تنظيم برنامه هاي لازم در اين زمينه.
-         انجام برنامه هاي آموزشي قبل و ضمن خدمت جهت كادر دامپزشكي.
-   انجام امور مربوط به برگزاري دوره آموزش دامپزشكي (كلاسهاي مربوط به گاوداران، زنبور داران ... ).
-         تنظيم برنامه كارآموزي دانشجويان دانشكده هاي دامپزشكي.
-         تهيه و تنظيم گزارشهاي مورد نياز از فعاليتهاي دامپزشكي.
-         تهيه و تنظيم نشريات آموزشي براي استفاده كادر فني دامپزشكي.
-         تهيه و تنظيم نشريات و پوسترهاي آموزشي جهت آشنا نمودن دامداران به فعاليتهاي دامپزشكي.
-   تهيه و جمع آوري كتب، مجلات و نشريات داخلي و خارجي در رشته هاي مختلف دامپزشكي و نگهداري آنها در كتابخانه اداره كل.
-         مبادله كتب و نشريات علمي با مؤسسات داخلي و خارجي.
-         اداره امور كتابخانه اداره كل.
5-2  دفتر دارو، درمان و آزمايشگاه
-     اجراي برنامه كنترل توزيع مواد بيولوژيكي وداروئي در سطح استان و ابلاغ آن به شبكه هاي دامپزشكي در سطح استان.
-   پيش بيني و اقدام در تاْمين لوازم فني و تجهيزات لازم جهت اجراي برنامه كنترل مواد بيولوژيكي و داروئي.
-   انجام عمليات لازم به منظور صدور پروانه ورود، فروش و ساخت داروهاي دامي (داروهاي ساده ـ مركب ـ بيولوژي، مكملهاي غذائي دام و طيور و كنسانتره هاي غذائي، مواد ضدعفوني و غيره) براساس مقررات مربوطه با هماهنگي با سازمان دامپزشكي.
-   بررسي و مطالعه داروها و مواد بيولوژيك مورد مصرف در كشور و اطمينان از بازدهي و كارائي مناسب آنها كه مشكلي براي سلامتي دامها، محيط و انسانها كه مصرف كننده پروتئين حيواني مي باشند ندارد با همكاري مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك سازمان دامپزشكي كشور.
-   نظارت و كنترل كارخانجات داخل استاني توليدكننده دارو و مواد بيولوژيك و راهنمائي آنها در جهت رعايت استانداردهاي بين المللي و توليد محصولات با كيفيت مطلوب و صدور پروانه هاي ساخت دارو و مواد بيولوژيك و حمايت از كارخانجات داخلي.
-         نظارت بر نحوه نگهداري و توزيع صحيح داروها و مواد بيولوژيك در استان.
-   انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و تجهيز درمانگاهها و آزمايشگاهها و پستهاي دامپزشكي و درمانگاهها و آزمايشگاههاي بخش غير دولتي با توجه به احتياجات مناطق مختلف استان.
-   همكاري در بررسي و تجديد نظر و تعيين تعرفه هاي خدمات درمانگاهي و آزمايشگاهي بخش خصوصي و دولتي.
-   نظارت بر حسن اداره و نحوه فعاليت درمانگاهها و آزمايشگاههاي بخش خصوصي و دولتي و ارزشيابي فعاليت آنها و تهيه گزارش و اقدام لازم نسبت به رفع مسائل و مشكلات.
-   انجام اقدامات لازم براي تشخيص و درمان بيماريهاي دامي و هماهنگي لازم با واحدهاي مربوطه براي پيشگيري از آنها.
-   بررسي گزارشهاي مربوط به معالجات و آمار عمليات درمانگاهي و آزمايشگاهي ارسالي از مراكز تشخيص و درمان دولتي و خصوصي و تجزيه و تحليل و انعكاس آنها به مسئولين مربوطه و سازنان دامپزشكي.
-         بررسي و مطالعه و اقدام در جهت بهبود روشهاي تشخيص و درمان و ارائه روشهاي جديد و نوين.
-         انجام اقدامات لازم در جهت انتخاب و تاْمين بهترين لوازم فني كلينيكي، جراحي و مامائي.
-   اقدامات لازم در جهت جلوگيري از دخالت اشخاص غير مجاز در امور تشخيص و درمان و اجراي دستورالعملهاي لازم.
-         نظارت و اقدام لازم در جهت بررسي اثرات درماني كليه داروهاي مورد مصرف در دامها.
-   تهيه آرشيو فني بيماريهاي انفرادي دام و آموزش و راهنمائي واحدهاي درماني در نقاط مختلف استان براي تهيه آرشيوهاي مزبور.
 6-2: آزمايشگاه مركزي اداره كل
-   انجام كليه آزمايشهاي ميكروبيولوژي، بيوشيميائي، سم شناسي، مواد غذائي، ايمنولوژي، پاتولوژي و ...
-   تهيه بانك سوشهاي ميكر وبي، قارچي، ويروسي و انگلي بيماريزاي شايع در استان .
-         نگهداري و پرورش حيوانات آزمايشگاهي، تاْمين تخم مرغ SPF  مورد نياز.
-         آزمايش نمونه هاي فرآورده هاي بيولوژيكي (ايمنولوژي).
-         مطالعه و بررسي پروتكلهاي مربوط به نحوه توليد مواد بيولوژيك و ايمنولوژيك.
-     -   همكاري در جهت بررسي و رارئه پيشنهادات لازم در مورد درخواستهاي صدور پروانه تهيه مواد بيولوژيك.
-     تهيه آنتي ژنها، آنتي سرمها، معرفها و به طور كلي موادي كه به طرق گوناگون در آزمايشات تشخيص و كنترل كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد.
-   تحقيق و ارزيابي و استاندارد نمدن روشهاي تشخيص وجود عوامل ويروسي آلوده كننده واكسنها و گله هاي مورد استفاده در تهيه مواد بيولوژيك.
-   تحقيق در مورد طرق آزمايش واكسنهاي همراه آجووان و همچنين تحقيق در مورد آثار واكنشهاي منفي واكسنها.
-         بررسي روشهاي تعيين و اندازه گيري آنتي بيوتيكها و مواد شيميائي نگهدارنده محافظت كننده.
4- وظايف واحدهاى تحت نظر معاون ادارى و پشتيبانى
1 – 4 : مديريت امور مالي
-   درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوب در قانون بودجه از خزانه داريكل و ساير اعتبارات تخصيصي از مراجع مربوطه.
-   ثبت و نگهداري اعتبارات وصولي به تفكيك برنامه ها، طرحها، فصول و مواد هزينه و اجراي مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده و تهيه گزارش هاي لازم.
-         تنظيم اسناد هزينه و ليستهاي حقوقي و مزاياي كاركنان هم چنين پرداخت آنها.
-         رسيدگي به اسناد هزينه و تطبيق آن با موازين قانوني و دستورالعملهاي صادره از طريق مراجع ذيصلاح.
-         رسيدگي به حساب تنخواه گردان شبكه هاي دامپزشكي استان و اسناد مربوطه.
-         تنظيم اظهار نامه و ليستهاي بيمه كاركنان و ارسال آن به شعب تاْمين اجتماعي.
-         ثبت و نگهداري دفاتر بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي هر يك از حسابها.
-         تنظيم صورتحسابهاي ماهانه مربوط به بودجه جاري و طرحهاي عمراني.
-         وصول اوراق بهادار از طريق اداره كل اوراق بهادار و نگهداري آن در خزانه اداره.
-         تحويل اوراق بهادار به شبكه هاي دامپزشكي و ثبت و نگهداري حساب مربوطه و رسيدگي به نحوه چگونگي عمل آن در شبكه هاي مزبور.
-         نظارت بر نحوه نگهداري حساب دارو، واكسن و ... و عملكرد شبكه هاي دامپزشكي.
      -   تنظيم و نگهداري حساب اموال و ارسال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديگر مراجع ذيربط مطابق آئين نامه مربوطه.
-         پيگيري حسابهاي پيش پرداخت و علي الحساب و بدهكاران مربوط به سنوات گذشته.
2 – 4 : وظايف مديريت امور ادارى
-         پيش بيني و تاْمين نيروي انساني مورد نياز اداره كل و واحدهاي تابعه بر اساس برنامه و تشكيلات و بودجه مصوب.
          انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در خصوص تشكيلات اداره كل هماهنگ با وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان دامپزشكي كشور.
          نظارت مستمر در زمينه بهبود سيستمها و روشها همچنين اجراي طرحهاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل.
-         انجام امور استخدامي و صدور احكام استخدام، انتصاب، ماْموريت، انتقال و انفصال و تعليق.
          انجام امور بازنشستگي و وظيفه پرسنل و صدور احكام مربوطه.
-        تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اداري و نظارت بر حسن اجراي آن.
-         اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اداري، استخدامي.
-         برنامه ريزي و اعزام پرسنل جهت آموزشهاي ضمن خدمت.
-         اعطاي ماْموريت آموزشي به كاركنان.
-         انجام امور مربوط به ارزشيابي ساليانه كاركنان.
-         انجام اقدامات لازم در خصوص گزينش پرسنل واجد شرايط استخدام.
-         تشكيل جلسات كميسيون انتقال، انتصاب و ارتقاء گروه پرسنل.
-         نظارت بر كميسيونهاي انتقال، انتصاب و ارتقاء گروه در استانها.
-         اجراء و جاري نگه داشتن طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
-         تطبيق وضع و صدور احكام اعضاء هيئت علمي.
-         صدور احكام مرخصي (استحقاقي، استعلاجي، و بدون استفاده از حقوق).
-         انجام اقدامات لازم در زمينه تهيه بودجه پرسنلي اداره كل.
-         تهيه گزارش هاي لازم در زمينه تركيب نيروي انساني شاغل و تجزيه و تحليل آن.
-         اداره امور بايگاني پرسنلي اداره كل.
-         نظارت و كنترل در امر حضور و غياب كاركنان.
-         تهيه گزارش كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق و مزايا.
-         جذب و بكارگيري نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني و اعزام به محلهاي مورد نياز.
-         جذب مشمولين وظيفه دامپزشكي و اعزام به مكانهاي مورد نياز.
          بررسي نيازمنديهاي رفاهي كاركنان و تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي ( مسكن، بهداشت و درمان، تعاون، امور آموزشي و تفريحي، مددكاري اجتماعي و ايجاد محيط مناسب كار).
-         تهيه و توزيع اقلام رفاهي كاركنان،
-         ايجاد تعاونيهاي رفاهي جهت كاركنان (تعاوني مصرف، تعاوني اعتبار و ...)
-         دريافت، ثبت و توزيع نامه هاي وارده و صادره.
-         انجام امور تايپ و ماشين نويسي.
-         ارسال و دريافت محموله هاي پستي شبكه ها.
-         نظارت بر امور فاكس و تلكس.
-         انجام امور بايگاني مركزي.
-         برنامه ريزي در خصوص امور تربيت بدني و تهيه امكانات مورد نياز ورزشي جهت كاركنان.
          برگزاري كلاسهاي آموزشي در جهت ارتقاء سطح كيفي ورزشكاران و ايجاد روحيه مناسب در بين پرسنل.
       برگزاري مسابقات ورزشي.
 


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ivoguest)


مجری سایت : شرکت سیگما