1392/05/09

 • دکتر بهمن نقیبی
 • دکتر بهمن نقیبی
 • سمت : مدیر کل
 • پایان خدمت 1397/03/30
 • مدت تقريبی رياست : 5 سال

1386/01/10

 • دکتر محمد جواد امیدواریان
 • دکتر محمد جواد امیدواریان
 • سمت : مدیر کل
 • پایان خدمت 1390/03/20
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال

1381/07/24

 • دکتر محمد رضا صفری
 • دکتر محمد رضا صفری
 • سمت : مدیر کل
 • پایان خدمت 1386/04/17
 • مدت تقريبی رياست : 5

1376/04/10

 • دکتر علی محمد اویسی
 • دکتر علی محمد اویسی
 • سمت : مدیر کل
 • پایان خدمت 1380/11/11
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال

1370/08/30

 • دکتر حمید رضایی
 • دکتر حمید رضایی
 • سمت : مدیر کل
 • پایان خدمت 1376/04/10
 • مدت تقريبی رياست : 6 سال