آدرس:اداره دامپزشکی تاکستان

تماس با ما
  • تلفن: 028-35225707

  • کد پستی: 3451746365

  • فکس: 028-35240603

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512