تاریخ انتصاب

1392/05/09

دکتر سید بهمن نقیبی
 • دکتر سید بهمن نقیبی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1392/05/09
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1397/03/30
 • مدت تقریبی ریاست : 5
تاریخ انتصاب

1390/03/21

دکتر سبحانعلی علوی
 • دکتر سبحانعلی علوی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1390/03/21
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1392/01/05
 • مدت تقریبی ریاست : 2
تاریخ انتصاب

1386/01/10

دکتر محمد جواد امیدواریان
 • دکتر محمد جواد امیدواریان
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1386/01/10
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1390/03/20
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1381/07/24

دکتر محمد رضا صفری
 • دکتر محمد رضا صفری
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1381/07/24
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1386/04/17
 • مدت تقریبی ریاست : 5
تاریخ انتصاب

1376/04/10

دکتر علی محمد اویسی
 • دکتر علی محمد اویسی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1376/04/10
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1380/11/11
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1370/08/30

دکتر حمید رضایی
 • دکتر حمید رضایی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1370/08/30
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1376/04/10
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
لینک کوتاه