عنوان آگهیتوضیحاتزمان شروعنوع
آگهی فروش خودرو99/07/01 مزایده
فروش خودروفروش 5 دستگاه خودرو99/08/01 مزایده
فروش یک باب زمینمیرپنجی آبیک99/10/08 مزایده
ساخت و تعمیر ساختماناداره کل99/11/01 مناقصه
آگهي مزايده عمومي شماره 1 -1400اداره كل دامپزشكي استان قزوين در نظر دارد سه باب ساختمان را به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزايده 1 -1400 به صورت الكترونيكي به فروش برساند .00/07/10 مزایده
آگهي مزايده عمومي شماره 2 -1400اداره كل دامپزشكي استان قزوين در نظر دارد خودروهاي خود به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزايده 2 -1400 به صورت الكترونيكي به فروش برساند .00/08/01 مزایده
آگهي مزايده عمومي شماره 3 -1400اداره كل دامپزشكي استان قزوين در نظر دارد خودروهاي خود و تعدادی لوازم یدکی قدیمی خودروهای میتسوبیشی ، پاژن ، لندرور ، پاترول و ... به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزايده 3 -1400 به صورت الكترونيكي به فروش برساند .00/09/08 مزایده
لینک کوتاه