مدیرکل

 

آزمایشگاه کنترل و کیفی مواد غذایی با منشا دامی

 

معاونت سلامت

اداره قرنطینه و امنیت زیستی دام

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره فناوری اطلاعات و تبادل اداری

اداره امور مالی

اداره برنامه و بودجه

اداره امور عمومی رفاه و پشتیبانی

 

حراست

 

نماینده ولی فقیه

 

روبط عمومی

 

اداره شهرستان ها

اداره دامپزشکی شهرستان البرز

اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

اداره دامپزشکی شهرستان آوج

اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

اداره دامپزشکی شهرستان قزوین