فرم اعلام تخلف بهداشتی
نام شهرستان
نام واحد صنفی متخلف *
نوع تخلف بهداشتی
تاریخ تخلف بهداشتی
آدرس واحد متخلف
نام و نام خانوادگی گزارش دهنده
تلفن ثابت گزارش دهنده
تلفن همراه گزارش دهنده
فایل مستندات
متن امنیتی را وارد کنید متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*