بسته اطلاع رسانی خدمت

سطح رضایتمندی ارباب رجوع

شکایات و انتقادات

گزارش تحلیل نظرسنجی

   دانلود فایل : نمودار دریافت خدمت 2106.png           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : 13021202106شناسنامه خدمت.pdf           حجم فایل 728 KB
   دانلود فایل : توافقنامه سطح خدمت2106.pdf           حجم فایل 527 KB