لاشه های دامی رها شده در حاشیه جاده توسط دامپزشکی آبیک بر اساس ضوابط بهداشتی معدومسازی شد
دامپزشکی متولی جمع آوری و دفن لاشه های دام و طیور رهاسازی شده نیست و لیکن در راستای پیشگیری از انتشار آلودگی همواره حضوری فعال دارد.
 ١٣٩٨/١٠/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/١١/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>